Vraag & Antwoord

Over de partijvereniging

1. Waarom kent lijst 33 Vrij en Sociaal Nederland een afsplitsing die als lijst 30 aan de verkiezingen deelneemt?

Er ontstond een bestuurscrises begin januari toen Willem Engel op de kandidatenlijst werd geplaatst, daarmee het geluid van Viruswaarheid zijn intrede deed binnen de partij en Engel zich niet aan gemaakte afspraken hield.
Uit een ledenraadpeiling die daarna werd gehouden is gebleken dat ruim 58% van de leden een brede inhoudelijke gematigde koers verkoos boven een meer activistische, vooral op corona gerichte, koers.
 
Lijsttrekker Bas Filippini heeft de eerder uitgestippelde koers van de partij en haar principes veilig gesteld door Willem Engel uit de partij te zetten en toenmalig voorzitter Anna Zeven uit te schrijven bij de KvK nadat zij mondeling had opgezegd.
Een afgesplitste groep leden schaarden zich achter Anna Zeven en dit heeft tot een opsplitsing geleid wat door de Kiesraad en Raad van State in februari officieel werd gemaakt.

2. Als ik op ‘Bas Filippini’ in Google zoek, dan lees ik dat hij geroyeerd is als lid van Vrij en Sociaal Nederland, terwijl hij wel lijsttrekker voor deze partij is. Hoe kan dat?

Eind januari heeft een kleine groep afgesplitste 'neutrale' leden - die zich reeds hadden geschaard achter Anna Zeven en Willem Engel- een ALV georganiseerd. In deze ALV hebben 543 leden van de ongeveer 4000 leden van Vrij en Sociaal Nederland een stem uitgebracht (dat is 13.5 %). Van deze 543 leden, spraken 380 mensen (70%) zich uit voor royement van Bas Filippini. Dat nieuws is vervolgens door Zeven/Engel in een persbericht naar buiten gebracht onder de noemer dat het merendeel van de leden voor royement stemden. Het betrof echter een merendeel van het aantal stemmers tijdens de ALV. Een groot verschil (380 mensen versus 2800, op een totaal van 4000 leden).
Het bestuur van Vrij en Sociaal Nederland betreurt dat deze misinformatie naar buiten is gecommuniceerd wat voor extra verwarring heeft gezorgd bij mensen.

De organisatie van de ALV was in strijd met de officiële statuten van Vrij en Sociaal Nederland, dus niet rechtsgeldig. Verder was er sprake van onjuiste voorlichting richting de leden en een beperkte peiling met suggestieve vragen enkel gericht 'tegen' Filippini en het bestuur van Vrij en Sociaal Nederland. Van een valide en betrouwbare peiling was dan ook geen sprake. Voor een betrouwbare peiling is ook een opkomst nodig van minimaal 20%.

Bas Filippini is nog steeds lijsttrekker en bestuurslid van Vrij en Sociaal Nederland.

3. Ik wil wel lid worden, maar is er nog wel een vereniging waar ik op kan rekenen?

Met de vereniging gaat het goed. Er is een bestuur van 3 leden en er is een hele organisatie van betrokken vrijwilligers voor ICT-zaken, voor regionale coördinatie door districtsleiders, voor een campagne met de 10 Tweede Kamer kandidaten, voor publiciteit en de interne organisatie ten behoeve van de ruim 3000 leden van Vrij en Sociaal Nederland (voordat de bestuurscrises en de verwarring ontstond waren dat er 4000).

4. Waarom zetten jullie vragen over de problemen in jullie partij op de website?

Het is oude politiek om net te doen alsof er niets gebeurd is. Vrij en Sociaal Nederland staat juist voor een open samenleving en wil ook een transparante overheid. Dan dienen we zelf als partij deze principes ook te leven en geen struisvogelpolitiek toe te passen.
In september 2020 zijn we gestart met onze partij. Wij zijn een nieuwe & lerende organisatie. Ook wij maken fouten net als ieder ander. Daar trekken we lering uit.

5. Hoe kan een open samenleving samengaan met een partij die ook voor privacy gaat?

Een open samenleving heeft altijd te maken met vrij EN sociaal. In dat laatste zit privacy. De basis van een open samenleving is zelfbeschikkingsrecht voor de individuele burger. Dat is een grondrecht. Een open samenleving betekent juist het respecteren daarvan middels de grondwet en toetsing daarop. De vrijheid om je onbespied te kunnen ontplooien.

Wij staan voor een open samenleving. Daarmee bedoelen we niet alleen: per direct stoppen met de huidige covid maatregelen maar ook staan we voor open communicatie. Met mensen spreken in plaats van over mensen. Een overheid die transparant en open handelt. Vrije keuze in onderwijs, in zorgverlening, etc. 

6. Jullie hebben geen zetel gehaald tijdens de verkiezingen. Wat gaan jullie nu doen?

We bereiden ons voor op gemeente verkiezingen in 2022 en provinciale verkiezingen over twee jaar.
Vrij en Sociaal Nederland is echter meer dan een politieke partij. We zijn een beweging, een community. Er zijn allerlei ideeën hoe we kunnen bouwen aan zelfstandigheid, vrijheid, duurzaamheid en hoe we samen met bestaande initiatieven en platformen onze krachten kunnen bundelen. Om zo te werken aan een nieuwe samenleving die vrij, open en sociaal is voor iedereen!
#vooreenopensamenleving blijft actueel en acties zoals onze petitie, die nu echt bijna de 100.000 heeft gehaald, blijven we initiëren.

Ons standpunt ten aanzien van het Corona beleid

Ten aanzien van Corona hebben wij een alternatief Covid plan ontwikkeld. In samenwerking met een team van experts en specialisten die de hele samenleving vertegenwoordigen. Mensen die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, technologie, retail, ondernemers, etc. Ons uitgebreide Covid plan vind je hier.

Hieronder beantwoorden we een aantal vragen die jij mogelijk hebt.

1. Is het niet beter als we ons allemaal aan de coronamaatregelen houden? Zijn we dan niet zo snel mogelijk van het coronavirus af?

De coronamaatregelen van het kabinet Rutte zijn allemaal politieke keuzes. Van 1,5 meter tot mondkapjes, van heel veel verplichte sluitingen tot de avondklok. De vraag die we mogen stellen is of de maatregelen zin hebben en of de schadelijke neveneffecten van de maatregelen niet groter zijn dan het doel namelijk de virusbestrijding zelf.
We zijn nu een jaar onderweg met allerlei voor ondenkbaar gehouden maatregelen in een vrije rechtsstaat. Het heeft ons meer ellende gebracht dan spoedig herstel. Keer op keer laten onafhankelijke onderzoekers zien dat het onbewezen is dat de maatregelen werken en resultaat hebben. Met model-gestuurde aannames met grote marges worden maatregelen genomen en dat in buitenproportionele verhoudingen. De schade aan economie, reguliere gezondheidszorg en bovenal het welzijn van mensen is te groot. Ter vergelijking: per jaar overlijden gemiddeld 152.000 mensen. Als gevolg van corona zijn 15.700 mensen overleden op 17.500.000 mensen. Er overlijden dus bijna 10 keer zoveel mensen aan een andere doodsoorzaak. Daar wordt al jaren de samenleving niet voor dichtgegooid in een Lockdown.
 
Vrij en Sociaal Nederland vindt de gekozen maatregelen buiten proportie en niet de beste keuze om met dit virus om te gaan.

2. Het is toch vreselijk dat mensen ziek worden en zelfs dood kunnen gaan aan het coronavirus?

Ja, ook wij vinden het virus verraderlijk en schadelijk voor onze gezondheid vanuit het realistische besef dat ziek zijn bij het leven hoort.
Daarom pleiten wij voor een harde aanpak op 3 fronten:
1. Preventie: zorgen dat mensen niet snel ziek worden door betere weerstand, meer sporten.
2. Goede zorg aan de zieken: meer capaciteit regelen als er tekort is.
3. Goede medicijnontwikkeling en herstel therapieën.

3. Waarin verschilt Vrij en Sociaal Nederland van Forum voor Democratie, die zijn toch ook corona-kritisch?

Op de beoordeling van de politieke keuzes van dit kabinet Rutte om Nederland in Lockdown te zetten met veel vrijheidsbeperkingen verschillen de beide partijen niet. We gaan ervan uit, dat deze coronacrisis op enige moment voorbij zal zijn. In de tussentijd en daarna zullen ook heel veel andere politieke keuzes gemaakt moeten worden. Forum voor Democratie kiest voor een rechtse politiek gericht op vertrek uit de Europese Unie, verwerpen van het klimaatakkoord en xenofobisch nationalisme. Vrij en Sociaal Nederland legt de nadruk op mensgerichte, sociale oplossingen: kritisch deelnemen aan de Europese Unie, kritisch beoordelen van concrete klimaat-maatregelen, kritisch het migrantenvraagstuk in Nederlands perspectief beoordelen.

Meer uitgewerkt staat lijst 33 Vrij en Sociaal Nederland voor:
•EU als een losse federatie, samenwerken op basis van autonomie en kracht. Veel meer ruimte voor lokale initiatieven.
•Klimaat akkoord: meer langere termijn meenemen, niet 'je oude schoen weggooien voordat je nieuwe hebt'. Russisch gas en sluiten kernenergie niet uit, maar vooral focus op decentrale oplossingen en nieuwe energievormen.
•Migrantenopvang met menswaardige oplossingen. Ontwikkelingshulp gericht op zelfstandigheid en terugkeer.
•Onderwijs met nadruk op persoonlijke ontwikkeling
•Rechtsstaat versterking door betere privacy- bescherming en toetsing van wetten aan Grondwet.
•Basisinkomen onvoorwaardelijk als een vrijheidsdividend.
•Gratis Openbaar Vervoer
•Oprichting van een Ministerie ICT en Technologie.

4. De corona-pandemie is tijdelijk. Waarom leggen jullie in de campagne daar zo veel nadruk op? Er zijn toch veel belangrijkere structurele problemen zoals bijvoorbeeld klimaat, woningen of migratie?

Natuurlijk zijn er tal van onderwerpen belangrijk voor onze toekomst. Die hebben we ook in onze Thema-Wijzer opgenomen. Dat het corona virus tijdelijk zal zijn, is alleen maar te hopen. Deze crisis laat een veel structureler probleem met onze overheid en politiek zien. Onze grondrechten blijken niets waard te zijn als een kabinet dat wil.
Vrijheidsbeperkingen worden gewoon doorgedrukt. Het meest schrijnende is dat mensen voor dit kabinet Rutte niet tellen. Naar onze mening gaat het om het eigen gelijk en is er sprake van een tunnelvisie die na verkeerde beslissingen ontstaat.
Dat is een veelvoorkomend probleem met het functioneren van het kabinet en de oude politieke partijen. Dat systeemfalen zien we ook bijvoorbeeld in de stikstof-maatregelen, onbeheersbare asielprocedures, falende jeugdzorg of de kindertoeslag-affaire. Dat laatste had het kabinet Rutte zelfs zo bont gemaakt door mensen onterecht weg te zetten als fraudeurs, dat het is afgetreden.
Door de gecreëerde angst voor het corona-virus lijkt het kabinet Rutte weg te komen met hun fouten. Een falend kabinet zal door de kiezers beoordeeld moeten worden. Daarom is het belangrijk Vrij en Sociaal Nederland te steunen in de strijd tegen een falende overheid die mensen slachtoffer maakt van het systeem wat juist nu duidelijk te zien is bij de maatregelen die onze samenleving ontwricht.

Waarom zou ik als Nederlandse kiezer in het buitenland voor lijst 33 Vrij en Sociaal Nederland kiezen? Ik woon toch niet in Nederland?

1. Nederland is geen eiland maar deel van onze wereld, ons Europees continent. Daarmee heeft Nederland ook het belang en mede verantwoordelijkheid voor deze wereld ook voor de volgende generaties te zorgen. We kiezen dan ook voor zowel een internationaal als nationaal milieubeleid. Zoals bijvoorbeeld het tegengaan van zwerfafval of het helpen opruimen van de “plastic oceaansoep”.
2. Of je nu in Nederland of in het buitenland woont, de mensenrechten zijn universeel. Dus vinden wij dat wij pal moet staan als grondrechten geschonden worden door vergaande vrijheidsbeperkingen. Dat kan in Europese Unie verband.
3. De EU vinden wij belangrijk voor onze vrijheid: vrijheid om te reizen, vrijheid om te werken en vrijheid om goederen te kopen zijn Europese principes die we willen waarborgen.
4. De Euro is bij ons in veilige handen, ook omdat we kansen zien voor lokale muntinitiatieven.
5. De EU kan heel Europa ook ondersteunen bij de bewaking van onze buitengrenzen. Wij zijn echter kritisch als de EU de autonomie van de lidstaten en regio’s gaat aantasten. Lokale problemen vragen om lokale oplossingen en geen EU-dwangbuis.
6. Door de gigantische steunpakketten die het kabinet Rutte opgetuigd heeft, wordt de rekening van de foutieve politieke keuzes in de corona-aanpak naar de toekomst geschoven. Dat betekent dat burgers die rekening moeten gaan betalen. Vrij en Sociaal Nederland kiest daarbij voor een structureel andere overheidsfinanciering met een kapitaalstelsel. Maar ook door zekerheid te geven aan mensen in hun koopkracht. Armoede leidt alleen maar tot een neerwaartse spiraal van onze samenleving. Daarom kiezen we voor een basisinkomen en versterking van ons pensioenstelsel. Waar je in Nederland voor gespaard hebt, moet veilig zijn en blijven. Tot de invoering van het basisinkomen zijn we ook voor de AOW-leeftijd naar 65 jaar en meer keuzevrijheid voor ouderen.


Overige onderwerpen

1.Waarom zijn jullie voor een basisinkomen? Dat is toch alleen maar gratis geld weggeven?

Het basisinkomen waar Vrij en Sociaal Nederland voor pleit is onvoorwaardelijk te zien als een vrijheidsdividend. Je krijgt het omdat je lid bent van onze open Nederlandse samenleving en het geeft je vrijheid.
Ons basisinkomen wil mensen meer in hun kracht laten komen. Wij vertrouwen op de positieve inzet van ieder mens om aan de samenleving bij te dragen. Het basisinkomen geeft ruimte aan ieder mens om zijn kennis, talent en ervaring te kunnen ontwikkelen. Iemand wil bijvoorbeeld naast haar basisinkomen nog iets extra's verdienen: dat kan omdat er geen restricties aan het basisinkomen zitten en omdat het bedoeld is voor iedereen.
 
Het is bedoeld om eigen ondernemerschap en verantwoording aan te moedigen, duidelijk niet om afhankelijkheid te creëren! Het is dus zeker geen gratis geld: we krijgen er als samenleving veel voor terug. Bovendien worden mensen gezonder, wordt veel bureaucratie opgeheven en kunnen mensen geen slachtoffer worden van bijvoorbeeld kindertoeslagen-misstanden.

2. Waarom zijn jullie voor gratis openbaar vervoer, dat is toch niet realistisch?

Mobiliteit van mensen is een basisbehoefte. Iedereen wil vrij van A naar B kunnen gaan. Dat kan met eigen vervoer (zoals fiets en auto). Beide vervoersmogelijkheden leveren parkeerproblemen op bijvoorbeeld in de stadscentra of bij treinstations. Voor de auto geldt dat deze ook leidt tot files waardoor het noodzakelijk vracht- en zakelijk verkeer schade oploopt. Ook leveren brandstof auto’s milieubelasting op door de uitlaatgassen.
Door het openbaar vervoer naar Luxemburgs-model gratis te maken met een hop-on hop-off-systeem bestaat er geen drempel meer om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Daardoor kunnen de parkeerdruk en de verkeersdruk op de snelwegen verminderen. Daardoor hoeft niet meer in nieuwe wegen geïnvesteerd worden of in dure privacy- gevoelige ov-chip-systemen. De kosten worden terugverdiend door minder economische schade welke door het privé-verkeer er nu wel is.

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!